นาฬิกา

วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
11/6/55
- กิจกรรมหน้าแถว นักเรียนทุกคนมีความร่วมมือในการเข้าแถว
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.2/2 ให้นักเรียนทำกิจกรรม
- ซ้อมพาเรต
12/6/55
- เข้าเวรตอนเช้า รับนักเรียนหน้าประตูของโรงเรียนและทำกิจกรรมหน้าตอนเช้า
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ป.5/1 คาบที่ 2 สอนเรื่อง การปักชำ นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียน
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.2/2 ให้นักเรียนทำแผนผัง
- ซ้อมพาเรต
13/6/55
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.2/2 นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนเป็นอย่างดี
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.2/1 โดยนักเรียนเป็นมากส่วนที่ตั้งใจ
- ซ้อมเพาเรต
14/6/55
- ทำกิจกรรมตอนเช้า นักเรียนทุกคนมีความร่วมมือในการเข้าแถว
- กิจกรรมไหว้ครู เป็นเวลา 09:00 นักเรียนทุกคนทำกิจกรรมอย่างเรียบร้อย
- กิจกรรมเลือกประธานโรงเรียน เป็นเวลา 10:30 นักเรียนทุกคนทำกิจกรรมอย่างเรียบร้อย
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง เป็นเวลา 13:00 โดยผู้ปกครองของนักเรียนทุกคนมาประชุมพร้อมกัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น