นาฬิกา

วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
11/6/55
- กิจกรรมหน้าแถว นักเรียนทุกคนมีความร่วมมือในการเข้าแถว
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.2/2 ให้นักเรียนทำกิจกรรม
- ซ้อมพาเรต
12/6/55
- เข้าเวรตอนเช้า รับนักเรียนหน้าประตูของโรงเรียนและทำกิจกรรมหน้าตอนเช้า
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ป.5/1 คาบที่ 2 สอนเรื่อง การปักชำ นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียน
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.2/2 ให้นักเรียนทำแผนผัง
- ซ้อมพาเรต
13/6/55
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.2/2 นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนเป็นอย่างดี
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.2/1 โดยนักเรียนเป็นมากส่วนที่ตั้งใจ
- ซ้อมเพาเรต
14/6/55
- ทำกิจกรรมตอนเช้า นักเรียนทุกคนมีความร่วมมือในการเข้าแถว
- กิจกรรมไหว้ครู เป็นเวลา 09:00 นักเรียนทุกคนทำกิจกรรมอย่างเรียบร้อย
- กิจกรรมเลือกประธานโรงเรียน เป็นเวลา 10:30 นักเรียนทุกคนทำกิจกรรมอย่างเรียบร้อย
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง เป็นเวลา 13:00 โดยผู้ปกครองของนักเรียนทุกคนมาประชุมพร้อมกัน


วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
4/6/55
- หยุดวิสาขบูชา
5/6/55
- เข้าเวรตอนเช้า รับนักเรียนหน้าโรงเรียน และทำกิจกรรมหน้า เสาธง อย่างมีระเบียบร้อย
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ป.5/1 นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียน
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.2/2 เด็กนักเรียนทุกตั้งใจเรียนและตั้งใจทำกิจกรรมเวลาเรียน ทุกคนมีความ
   ร่วมมือกันดี
6/6/55
- ลา ไปประชุม เงินกู้ กยศ ที่ มหาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
7/6/55
-  ทำกิจกรรมตอนเช้า นักเรียนทุกคนมีระเรียบวินัยเวลาเข้าแถว
-  จัดบอร์ด นักศึกษาฝึกสอนช่วยกันจัดบอร์ดวันไหว้ครู
-  เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.2/1 เด็กนักเรียนทุกตั้งใจเรียนและตั้งใจทำกิจกรรมเวลาเรียน ทุกคนมีความ
   ร่วมมือกันดี
-เข้าสอนนักเรียน ชั้น ป.5/1 นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียน
8/6/55
-  ทำกิจกรรมตอนเช้า นักเรียนทุกคนมีระเรียบวินัยเวลาเข้าแถว
-  เข้าสอนนักเรียน   ชั้น ป.5/1 นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียน
-  เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.2/1 เด็กนักเรียนทุกตั้งใจเรียนและตั้งใจทำกิจกรรมเวลาเรียน


ป้ายนิเทศวันวิสาขบูชา
ภาพกิจกรรมการอบรมจริยธรรม


 

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
28/5/55
- กิจกรรมหน้าแถว  นักเรียนทุกคนมีความร่วมมือในการเข้าแถว
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.2/2 เรื่องการจำแนกสารเนื้อเดียว

29/5/55
- เข้าเวรตอนเช้า  รับนักเรียนหน้าประตูของโรงเรียนและทำกิจกรรมหน้าตอนเช้า
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม. 2/2 เรื่องวิธีการจำแนกสารโดยวิธีโครมาโทกราฟี
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ป. 5/1 เรื่อง การถ่ายระอองเรณูของพืช

30/5/55
- กิจกรรมตอนเช้า นักเรียนทุกคนเข้าแถวอย่างมีระเบียบ
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม .2/1 เรื่อง การจำแนกสารเนื้อเดียว
- สอนนักเรียน ม.1/2 เรื่อง การทำใบพัด

31/5/55  -  1/6/55
- จัดค่าย  จัดค่าย คุณธรรม จริยธรรม ณ บ้านพังปริง จ. นครศรีธรรมราช นักเรียน
ตารางสอน   วิชาวิทยาศาสตร์

 เวลา
วัน
08.30-09.30
09.30-10.30
10.30-11.30


 
   พัก
  กลาง
   วัน
12.30-13.30
13.30-14.30
14.30-15.30
จันทร์
. 2/2
อังคาร
.2/2
.5/1
พุธ
.2/1
.2/2
พฤหัส
.2/1
.5/1
ศุกร์
. 2/1
.5/1