นาฬิกา

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันที่ 21 พฤษภาคม 2555
-  กิจกรรมหน้าเสาธง
-  กิจกรรม home room
-  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนชั้น ม. 2/2 เรื่อง การจำเเนกสารเนื้อผสมเเละให้นักเรียนทำเเบบทดสอบ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2555
-  เวรรับนักเรียนหน้าประตูโรงรียน
-  กิจกรรมหน้าเสาธง
-  กิจกรรม home room
-  ตักอาหารกลางวันให้นักเรียน
-  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนชั้น ป. 5/1 เรื่อง การสืบพันธุ์เเละส่วนประกอบของดอก
-  ส่งนักเรียนกลับบ้าน

วันที่ 23 พฤษภาคม 2555
-  กิจกรรมหน้าเสาธง
-  กิจกรรม home room
-  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนชั้น ม. 2/1 เรื่อง การจำเเนกสารด้วยวิธีการตกผลึกเเละการตก- ตะกอนเเละให้นักเรียนทำเเบบทดสอบ
-  จัดบอรด์ เรื่องวันงดสูบบุหรีโลก
-  ส่งเเผนการจัดการเรียนรู้

วันที่ 24 พฤษภาคม 2555
-  กิจกรรมหน้าเสาธง
-  กิจกรรม home room
 -  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนชั้น ม. 2/1 เรื่อง การจำเเนกสารด้วยวิธีการระเหยเเละการระเหิด
-  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนชั้น ป. 5/1 เรื่อง ส่วนประกอบของดอก
-  ทดลอง เรื่อง ส่วนประกอบของดอก
-  ตกเเต่งบอรด์ เรื่อง วันงดสูบบุหรีโลก
วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันที่14-18 พฤษภาคม 2555
-  เข้าร่วมการประชุมกับคณะครู เรื่องกฎ ระเบียบต่างๆ ของทางโรงเรียน
-  ตอนเช้า รับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
-  กิจกรรมหน้าเสาธง
-  เข้ากิจกรรม home room
-  จัดห้องเรียนวิทยาศาสตร์
-  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ม. 2/1 เรื่องการจำเเนกสาร การกรอง
-  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ป. 5/1 เรื่องการสืบพันธุ์ของพืช ส่วนประกอบของดอก

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ


โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะเป็นโรงเรียนที่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชชั้นปีที่  5  จำนวนทั้งหมด  11  คน  มาปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษาที่นี้มีดังนี้
                          หลักสูตรสังคมศึกษาจำนวน    4  คน
                          หลักสูตรภาษาอังกฤษจำนวน  3  คน
                          หลักสูตรภาษาไทยจำนวน       2  คน
                          หลักสูตรวิทยาศาสตร์จำนวน   2  คน
วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ข้าพเจ้าชื่อนางสาวพัชรี ยุทธเเสง รหัสนักศึกษา 5111134088 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณะครุศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เบอร์โทรศัพท์ 0892870402 E - mail ma_n_sky@hotmail.com เกณฑ์เฉลี่ยสะสม 3.12 อาจารย์ที่ปรึกษา สาววิตรี ชามทอง ชื่อมารดานางจิหนะ ยุทธเเสง ชื่อบิดานายจรูญ ยุทธเเสง ภูมิลำเนา 77/5 หมู่ 5 ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

                                                              โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ