นาฬิกา

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

9/7/55

-กิจกรรมตอนเช้า    นักเรียนทุกคนเข้าแถวอย่างเป็นระบบเรียบร้อย

-เข้าสอนนักเรียน ชั้น  ม. 2/2  เป็นคาบที่ 1 สอนเรื่องมวล พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี

 10/7/55

- กิจกรรมรับนักเรียนหน้าร.

-กิจกรรมตอนเช้า    นักเรียนทุกคนเข้าแถวอย่างเป็นระบบเรียบร้อย

-เข้าสอนนักเรียน ชั้น ป.5/1 สอนเรื่อง วัฎจักรของสัตว์

-เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.2/2 สอนเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิกิริยาเคมี

11/7/55

-กิจกรรมตอนเช้า    นักเรียนทุกคนเข้าแถวอย่างเป็นระบบเรียบร้อย

-เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม 2/ 1 สอนเรื่อง การเขียนสมการเคมี

-เข้าสอน ชั้น ม 2/2 เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี

12/7/55

-กิจกรรมตอนเช้า    นักเรียนทุกคนเข้าแถวอย่างเป็นระบบเรียบร้อย

-เข้าสอน ชั้น ม.2/1 เริ่อง มวล พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี

-เข้าสอน ชั้น ป.5/1 เรื่อง วัฏจักรของสิ่งมีชีวิต

13/7/55

-กิจกรรมตอนเช้า    นักเรียนทุกคนเข้าแถวอย่างเป็นระบบเรียบร้อย

-เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม2/1 สอนเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี

-เข้าประชุมคณะครู   โดยเวลาบ่ายโมงเข้าประชุมคณะครูทุกท่านร่วมถึงนักศึกษาฝึกสอนด้วย


บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

2/7/55

- กิจกรรมตอนเช้า นักเรียนทุกคนร่วมมือกันเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบ

- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.2/2 เป็นคาบที่ 1 เรื่อง การเกิดปฏิกิริยาเคมี

- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ป. 6/1 เรื่อง อาหาร

- ตักอาหารเที่ยงให้นักเรียน

3/7/55

- กิจกรรมตอนเช้า นักเรียนทุกคนร่วมมือกันเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบ เรียบร้อย

- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.2/2 สอนเรื่อง สมาการเคมี

 - เข้าสอนนักเรียน ชั้น ป. 5/1 สอนเรื่อง การผสมพันธุ์สัตว์

4/7/55

- กิจกรรมตอนเช้า นักเรียนทุกคนเข้าแถวอย่างเป็นระบบ

- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม. 2/1 โดยสอนเรื่อง การจำแนกสาร

 - จัดบอร์ด ช่วยจัดบอร์ดวันภาษาไทย

- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.2/2 เรื่อง การเกิดปฏิกิริยาเคมี

5/7/55

- กิจกรรมตอนเช้า นักเรียนทุกคนเข้าแถวอย่างเป็นระบบ

- เข้าอบรม ได้ไปช่วยการควบคุ้มเด็กนักเรียนในการเข้าอบรมผู้นำ

- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม. 2/1 โดยสอนเรื่องการเกิดปฏิกิริยาเคมี

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

25/6/55

- ทำกิจกรรมตอนเช้า นักเรียนทุกคนร่วมมือกันเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบ

-  เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.2/2 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสาร

- ตักอาหารเที่ยงไห้นักเรียน

- จัดทำป้ายนิเทศ เรื่อง ภาวะโลกร้อน

26/6/55

- ตอนเช้า ซ้อมใหญ่ในการเดินขบวนพาเรด

- ตอนบ่าย ซ้อมใหญ่ กีฬา ซ้อมเชียร์

27-29/6/55

- แข็งกีฬา ณ สนามศรีแสงจันทร์